Projekt wykonawczy stacji ładowania samochodów elektrycznych

Projektowanie i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych to proces, który wymaga precyzyjnego planowania i realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kluczowym elementem tego procesu jest projekt wykonawczy. Poniżej wyjaśnimy, czym jest projekt wykonawczy, co zawiera, kto go sporządza i dlaczego jest on niezbędny.

Czytaj więcejSkontaktuj się

Projekt wykonawczy AC stacja publiczna - Greenkick

Czym jest projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy to szczegółowy dokument, który stanowi uzupełnienie projektu budowlanego. Jego celem jest precyzyjne określenie wszystkich aspektów technicznych i konstrukcyjnych związanych z budową i instalacją stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dokument ten jest niezbędny do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji robót budowlanych.

Kto sporządza projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy jest sporządzany przez wykwalifikowanych inżynierów i projektantów specjalizujących się w instalacjach elektroenergetycznych. Osoby te muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę z zakresu przepisów i norm technicznych. W Polsce podstawą prawną dla opracowania projektu wykonawczego są między innymi:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania (Dz. U. 2019 poz. 1316).
 • Normy PN HD 60364 dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Co zawiera projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy obejmuje:

  1. Opis techniczny – szczegółowy opis wszystkich elementów i etapów budowy oraz instalacji wraz z niezbędnymi schematami elektrycznymi i rzutami architektonicznymi.
  2. Rozbudowę tablicy licznikowej – precyzyjne określenie, jak tablica licznikowa zostanie rozbudowana, aby obsłużyć nowe punkty ładowania.
  3. Instalację zasilającą punkty ładowania – wybór odpowiednich zabezpieczeń i okablowania, poparty obliczeniami zgodnie z normą N SEP-E-002.
  4. Trasy kablowe – zestawienie głównych materiałów niezbędnych do rozbudowy, wraz z dokładnym opisem tras kablowych.

Dodatkowo, projekt wykonawczy zawiera szczegółowe rysunki techniczne, które ilustrują:

 • Części obiektu i ich usytuowanie.
 • Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i materiałowe.
 • Detale architektoniczne oraz urządzenia budowlane.
 • Sieci uzbrojenia terenu, instalacje i wyposażenie techniczne.
Projekty wykonawczy DC stacja prywatna (nN) - Greenkick

Podstawa opracowania projektu wykonawczego budowy zasilania elektroenergetycznego

Podstawą opracowania projektu wykonawczego budowy zasilania elektroenergetycznego dla punktu ładowania samochodu elektrycznego są przepisy prawne, normy techniczne, warunki przyłączenia oraz zgody administracyjne. Poniżej przedstawiamy kluczowe dokumenty i akty prawne, które stanowią fundament tego procesu:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2022 poz. 1225). Określa ono ogólne wymagania techniczne dla budynków, w tym także dla instalacji elektrycznych.
 2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących elementy infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. 2019 poz. 1316). Ten akt prawny definiuje szczegółowe wymagania techniczne, jakie muszą spełniać stacje ładowania.
 3. Normy PN HD 60364 dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Te normy określają standardy projektowania, montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych w budynkach, zapewniając bezpieczeństwo i efektywność energetyczną.
 4. Wniosek o wydanie zgody na instalację i eksploatację punktu ładowania o mocy poniżej 11kW. Ten dokument jest wymagany do uzyskania zgody administracyjnej na instalację punktu ładowania, który nie przekracza określonej mocy.
 5. Warunki przyłączenia – dokumenty wydane przez operatora systemu dystrybucyjnego, które określają techniczne i formalne warunki podłączenia nowego punktu ładowania do sieci elektroenergetycznej.
 6. Ekspertyza dopuszczalności instalacji punktu ładowania – jest to analiza przeprowadzana przez wykwalifikowanych specjalistów, która ma na celu ocenę, czy instalacja punktu ładowania w danym miejscu jest możliwa i bezpieczna. Ekspertyza ta uwzględnia takie czynniki jak stan istniejącej instalacji elektrycznej, obciążenia sieci, a także lokalne warunki techniczne i środowiskowe.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dokument ten szczegółowo opisuje, jakie elementy powinny znaleźć się w projekcie wykonawczym oraz jakie wymagania muszą być spełnione, aby zapewnić kompletność i zgodność dokumentacji.

Te akty prawne i dokumenty tworzą kompleksową podstawę dla opracowania projektu wykonawczego. Dzięki nim możliwe jest stworzenie szczegółowej, precyzyjnej i zgodnej z przepisami dokumentacji, która zapewnia bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność punktów ładowania samochodów elektrycznych. Wykonanie projektu zgodnie z tymi wytycznymi gwarantuje, że wszystkie aspekty techniczne i formalne zostaną odpowiednio uwzględnione i zrealizowane.

Dlaczego projekt wykonawczy jest niezbędny?

Projekt wykonawczy jest niezbędny, ponieważ:

 1. Zapewnia zgodność z przepisami – dokumentacja musi spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i normy, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i legalności instalacji.
 2. Gwarantuje precyzyjne wykonanie prac – szczegółowe rysunki i opisy techniczne umożliwiają wykonawcom dokładne realizowanie robót, co minimalizuje ryzyko błędów i opóźnień.
 3. Ułatwia przygotowanie oferty – szczegółowy projekt umożliwia dokładne oszacowanie kosztów i zakresu prac, co jest niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.
 4. Umożliwia kontrolę i odbiór robót – dokumentacja wykonawcza jest podstawą do przeprowadzenia odbiorów technicznych i kontrolnych, co gwarantuje, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z planem.

Podsumowując, projekt wykonawczy jest kluczowym elementem procesu instalacji stacji ładowania samochodów elektrycznych. Zapewnia on zgodność z przepisami, precyzyjne wykonanie prac oraz umożliwia kontrolę i odbiór robót. Dzięki temu inwestorzy mogą być pewni, że ich stacja ładowania będzie bezpieczna, funkcjonalna i zgodna z najwyższymi standardami jakości.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas i porozmawiajmy o projekcie wykonawczym, który możemy wykonać dla Ciebie!

  Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Greenkick Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.